Trò chơi Team Building Mắt xích


ANCORIC Team Building (31)

Theo bạn tốc độ di chuyển của một nhóm phụ thuộc vào người đi nhanh nhất hay chậm nhất?

Trò chơi Mắt xích ứng dụng cho Nhóm có quy trình làm việc theo chuỗi. Khi quy trình làm việc theo chuỗi hình ống, người làm xong công đoạn trước sẽ chuyển sang công đoạn sau. Hiệu suất cao nhất của nhóm làm việc này là không có điểm thắt núi cổ chai, hãy làm sao để dòng chảy công việc theo 1 ống thẳng đều. Nếu không, hiệu quả làm việc của nhóm phụ thuộc vào người chậm nhất trong nhóm ấy.

Do đó, thông điệp của trò chơi là: Bản thân mỗi người nỗ lực hết mình vì tập thể, đừng để mình là mắt xích chậm nhất.

– Video ghi trong chương trình Team Building tập đoàn Nam Cường
– Đơn vị tổ chức: ANCORIC Team Building
– Kịch bản và điều hành: Tùng Team Building


Bạn muốn tham gia nhiều trò chơi hơn nữa? 

Hãy khám phá Ancofarm? Booking